Kansas

Primary Contact

Diana Farmer
Hale Library
Kansas State University
Manhattan, KS 66506-1200
(785) 532-7037
FAX (785) 532-6144
email: dmfarmer@abc.ksu.ksu.edu